• Thông dụng

  Động từ

  to suck
  Đứa bé no rồi
  The baby has suckled its fill
  chưa bỏ
  An unweaned calf
  Trẻ còn
  Child at the breast; nursling; suckling
  Cho trẻ
  To give suck to a baby; to nurse/suckle a baby; to bottle-feed; to breast-feed
  Có thai và cho con thì không thể dùng thuốc này
  Pregnancy and lactation are contraindications to the use of this drug

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X