• Thông dụng

  Động từ

  To carry by holding against one's side, to carry under one's arms
  cắp nón
  to carry one's hat by holding it against one's side
  To claw, to grip
  diều hâu cắp con
  the kite clawed the chicken
  cua cắp
  the crab grips with its claws
  To filch, to steal
  ăn cắp vặt
  to pilfer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X