• Thông dụng

  Tính từ.

  Thick; deep; dense.
  trời cao đất dày
  High heaven and deep earth.
  Cloze.

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  order
  series

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  heavy
  solid
  thick
  turbid
  braid
  cable
  cord
  cordage
  electric wire
  fiber
  funicular
  lacing
  line
  rigging screw
  sling
  steel tendon
  strap
  string
  tackle
  train
  wire
  array
  bank
  battery
  chain
  chaining
  cluster
  colonnade
  course
  family
  file
  layer lathe
  ledge
  range
  routine
  row
  sequence
  sequential
  series
  set
  settling pit
  succession
  suite
  suite of racks
  train

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  thick
  chord
  line
  string
  tackle
  battery
  chain
  range
  rank
  set
  hauler

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X