• Thông dụng

  Danh từ

  Jelly, glue (of animal bones or plants used as medicine)
  cao hổ cốt
  tiger bone glue
  Cataplasm

  Tính từ

  High, tall, steep, towering
  cao một mét bảy mươi
  to be 5'7 tall, to stand 5'7" in height
  núi cao trên ba nghìn mét
  a mountain more than 3,000 metres high, a mountain over 10,000 feet high
  đo chiều cao
  to measure the height (of someone, something)
  chim bay cao tít
  the bird flew very high
  giày cao cổ
  high-quatered shoes, boots
  đèo cao
  a steep pass
  ống khói nhà máy cao vút
  the factory has got a towering chimney
  sản lượng cao
  a high yield
  nốt nhạc cao
  a high note
  cất cao tiếng hát
  to sing at a high pitch
  nhảy cao
  high jump
  Clever
  kẻ cao cờ
  a clever chessplayer
  mưu cao mẹo giỏi
  to be capable of clever designs and skilful tricks
  cao tuổi
  to be advanced in years

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X