• Nous (quand on s'adresse aux égaux ou aux inférieurs d'une manière intime)
    Chúng tớ mệt lắm
    nous sommes très fatigués

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X