• Se risquer; s'exposer imprudemment à un danger; s'aventurer; courir un risque
    kẻ làm liều
    casse-cou; risque-tout

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X