• Retenir
  Lưu khách
  retenir un visiteur
  Rester
  Lưu lại mấy ngày
  rester quelques jours
  Verser au dossier
  Lưu một tài liệu
  verser une pièce au dossier
  Xem chất lưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X