• S'interrompre par intervalles; avoir le débit entrecoupé
  Đọc bài ngắc ngứ
  réciter sa le�on en s'interrompant par intervalles
  ngắc nga ngắc ngứ
  (redoublement; sens plus fort)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X