• Marcher rapidement; courir rapidement (sur un long chemin).
    Ruổi ngựa đuổi theo
    faire courir rapidement son cheval pour poursuivre (quelqu'un).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X