• Magasin ; boutique ; maison (souvent ne se traduit pas).
  Tiệm buôn
  maison de commerce ;
  Tiệm ăn
  restaurant ; auberge ;
  Tiệm hút
  fumerie ;
  Tiệm nhảy
  dancing ;
  Tiệm tạp hóa
  bazar.
  Restaurant ; auberge.
  Đi ăn tiệm
  prendre son repas au restaurant.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X