• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== �2'"eili– ===DaNh 0ừ=== =====Sẫ t iếu#�sự khônG l1m trẽn "hiệm??????????????????4???????????????????????5??????????‡??????????????????...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 9: Dòng 9:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  �2'"eili–
  �2'"eili–
  -
  ===DaNh 0ừ===
  +
  ===Danh từ===
  -
  =====Sẫ t iếu#�sự khônG l1m trẽn "hiệm??????????????????4???????????????????????5??????????‡?????????????????????????n???;???????????????????X???y?????????????-?ì???????i??y=====
  +
  =====Sự thiếu=====
   +
  =====sự không làm tròn(nhiệm vụ) =====
   +
  =====sự suy nhược, sự suy yếu=====
   +
  =====sự thất bại,sự phá sản=====
   +
  =====sự trượt,sự đánh trượt=====
   +
  =====thiếu sót,nhược điểm=====
   +
   
   +
  ===Giới từ===
   +
  =====thiếu, không có=====
   +
  : :[[failing]] [[this]]
   +
  nếu không có vần đề này, nếu việc này không xảy ra
   +
  ::[[ whom]] [[failing]]; [[failing]] [[whom]]
   +
  nếu vắng người ấy(người khác làm thay…)
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==

  10:55, ngày 24 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  �2'"eili–

  Danh từ

  Sự thiếu
  sự không làm tròn(nhiệm vụ)
  sự suy nhược, sự suy yếu
  sự thất bại,sự phá sản
  sự trượt,sự đánh trượt
  thiếu sót,nhược điểm

  Giới từ

  thiếu, không có
   :failing this

  nếu không có vần đề này, nếu việc này không xảy ra

  whom failing; failing whom

  nếu vắng người ấy(người khác làm thay…)

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Weakness, shortcoming, foible, flaw, fault, defect, weakspot, blind spot, blemish, imperfection: Bigotry and prejudiceare her most serious failings.
  Prep.
  Lacking, wanting, in default of, without, sans, inthe absence of: Failing a favourable decision, we shall lodgean appeal.

  Oxford

  N. & prep.

  N. a fault or shortcoming; a weakness, esp. incharacter.
  Prep. in default of; if not.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X