• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ Overload tại CĐ Kinhteđóng góp từ Overload tại CĐ Kythuat)
  (đóng góp từ Overload tại CĐ Kinhteđóng góp từ Overload tại CĐ Kythuat)
  Dòng 10: Dòng 10:
  =====Lượng quá tải=====
  =====Lượng quá tải=====
  -
  ::,[[ouv”'loud]]
  +
   
  ::ngoại động từ
  ::ngoại động từ

  14:31, ngày 11 tháng 6 năm 2008

  /'ouvəloud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lượng quá tải
  ngoại động từ
  Chất quá nặng
  Làm quá tải (mạch điện..)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  vượt tải

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chất quá nặng
  chất quá tải
  hoạt tải
  lượng quá tải
  overload capacity
  dung lượng quá tải
  gia trọng
  quá tải
  sự quá tải

  Giải thích VN: Sự việc một mạch điện hoặc một bộ phận phát điện lấy công suất ra lớn hơn sức tải điện được thiết kế.

  sự vượt tải

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bắt chở quá nặng
  chất quá đầy
  chất thêm quá đầy
  chở vượt mức
  cho chở quá tải
  quá tải
  sự chở quá trọng tải

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Weigh down, burden, overburden, load (up), overtax, saddlewith, tax, strain, impede, handicap, oppress, encumber, cumber,overcharge: They overloaded me with so much work that I'llnever finish.
  N.
  Surcharge, overcharge, overburden, dead weight,oppression, handicap, tax, load, encumbrance, impediment,hindrance: We had to hire extra people at Christmas to helpdeal with the overload.

  Oxford

  V. & n.

  V.tr. load excessively; force (a person, thing,etc.) beyond normal or reasonable capacity.
  N. an excessivequantity; a demand etc. which surpasses capability or capacity.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X