• Revision as of 23:54, ngày 16 tháng 11 năm 2007 by 127.0.0.1 (Thảo luận)
  (khác) ← Bản trước | xem bản hiện nay (khác) | Bản sau → (khác)
  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tàn nhẫn, không thương xót
  Không ngơi ngớt, không nao núng; nghiêm khắc, gay gắt
  to be relentless in doing something
  làm việc gì hăng say không hề nao núng
  Không ngừng; luôn luôn, thường xuyên
  driven by a relentless urge
  được thúc đẩy bởi một sự thôi thúc

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Unyielding, inexorable, unstoppable, unrelenting,dogged, implacable, inflexible, unbending, unmoving, unmoved,unrelieved, stiff, hard, stiff-necked, rigid, obstinate,adamant, obdurate, intransigent, determined, unswerving,undeviating, intractable, persevering, steely, tough,intransigent, unsparing, uncompromising, pitiless, unforgiving,ruthless, merciless, cruel, unmerciful, remorseless: The novelis about the relentless horde of Mongols that swept acrossEurope in the 13th century. 2 non-stop, persistent, incessant,unrelenting, unremitting, unstoppable, perpetual, unfaltering,unfailing, unflagging, unrelieved, unabated, unrelieved,unbroken, continual, continuous, ceaseless, constant, unceasing,steady, habitual, regular: Won't you ever stop your relentlessnagging?

  Oxford

  Adj.

  Unrelenting; insistent and uncompromising.
  Continuous; oppressively constant (the pressure was relentless).
  Relentlessly adv. relentlessness n.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X