• Thông dụng

  Danh từ

  (tin học) thời gian truy cập thông tin

  Toán & tin

  thời gian truy cập

  Giải thích VN: Lượng thời gian phải mất, tính từ lúc có yêu cầu truy tìm thông tin trong bộ nhớ cho đến lúc thông tin đó được giải thoát, thường được tính theo đơn vị nanô giây. Thời gian truy cập này cũng là thời gian truy cập bộ nhớ. Khi truy cập dữ liệu từ đĩa, thời gian truy cập bao gồm thời gian đầu từ di chuyển đến đúng rãnh (thời gian tìm kiếm); thời gian đầu từ hạ xuống sau khi đã tìm đúng rãnh (thời gian đậu); và thời gian cần thiết để sector chứa thông tin cần tìm chuyển đến ngay dưới đầu từ (thời gian tiềm ẩn). Thời gian truy cập đối với đĩa thường tính bằng miligiây ( ms). Thời gian truy cấp đối với đĩa thường từ 9 ms (loại nhanh) đến 100 ms (chậm).

  average access time
  thời gian truy cập trung bình
  disk access time
  thời gian truy cập đĩa
  mean access time
  thời gian truy cập trung bình
  memory access time
  thời gian truy cập bộ nhớ
  track access time
  thời gian truy cập rãnh ghi

  Xây dựng

  thời gian ngưng chờ

  Điện

  thời gian nhập

  Giải thích VN: Thời gian cần thiết để nhập một ký tự vào bộ nhớ của máy tính điện tử.

  Kinh tế

  thời gian đi (để đi tới một địa điểm...)
  thời gian truy cập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X