• Hóa học & vật liệu

    thuốc tẩy anionic

    Giải thích EN: Any of a class of detergents that have negatively charged surface ions. Giải thích VN: Bất cứ loại thuốc tẩy nào mà có bề mặt tạo bởi các ion âm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X