• /ˈsɜrfɪs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bề mặt
  the surface of the ball
  bề mặt của một quả bóng
  Mặt
  a cube has six surfaces
  hình lập phương có sáu mặt
  Bề ngoài
  his politeness is only on (of) the surface
  sự lễ phép của nó chỉ là ngoài mặt
  Mặt ngoài
  the rough surface of the wall
  mặt ngoài xù xì của bức tường
  Mặt (của một thể lỏng; biển..)
  the submarine rose to the surface
  chiếc tàu ngầm nổi lên trên mặt biển
  ( định ngữ) bề ngoài
  surface impressions
  những ấn tượng bề ngoài
  ( định ngữ) ở mặt biển
  surface craft
  tàu mặt biển (đối lại với tàu ngầm)
  surface mail
  thư gửi đường biển
  (toán học) mặt
  plane surface
  mặt phẳng
  surface of contact
  mặt tiếp xúc
  on the surface
  ngoài mặt; nhìn bề ngoài

  Ngoại động từ

  Rải; trát
  to surface a road (with tarmac)
  phủ một con đường (bằng pê tông nhựa)
  Trang trí mặt ngoài
  Cho nổi lên mặt nước (tàu ngầm..)

  Nội động từ

  Nổi lên mặt nước (tàu ngầm, thợ lặn..)
  (thông tục) lại xuất hiện; xuất đầu lộ diện
  Thức giấc; hồi tỉnh

  Hình Thái Từ

  Cơ khí & công trình

  gia công mặt phẳng
  mài phẳng
  rotary (surface) grinding machine
  máy mài phẳng có bàn quay
  vertical sapindle surface-grinding machine
  máy mài phẳng có trục chính (thẳng) đứng
  tiện mặt đầu
  tiện mặt phẳng

  Giao thông & vận tải

  cho nổi lên mặt nước (tàu ngầm)
  mặt (biển)
  return to surface
  trở lại mặt biển (tàu ngầm)
  surface current
  dòng chảy bề mặt (biển)

  Xây dựng

  bào mặt
  gia công phẳng
  an bằng
  phủ bề mặt (vật liệu)

  Y học

  diện, mặt bề mặt

  Kỹ thuật chung

  bề mặt

  Giải thích VN: Là sự biểu diễn hiện tượng địa lý, biểu diễn như một tập hợp dữ liệu liên tục, chẳng hạn như độ cao hoặc nhiệt độ không khí trên một diện tích. Sự đứt quãng rõ ràng trong giá trị của hiện tượng (đường ngắt quãng) biểu thị sự thay đổi quan trọng trong cấu trúc của đối tượng (như một mỏm đá). Bề mặt có thể được xác định bằng mô hình được xây dựng từ những điểm lấy mẫu không gian chính quy và bất chính quy trên bề mặt. Xem thêm surface model (mô hình bề mặt).

  diện tích
  actual cooling surface
  diện tích (bề mặt) lạnh thực
  area of water surface evaporation area
  diện tích bốc hơi mặt nước
  bearing surface
  diện tích gối tựa
  braking surface
  diện tích mặt thắng
  chilled surface
  diện tích làm lạnh
  cold surface
  diện tích lạnh
  contact freezing surface
  diện tích kết đông tiếp xúc
  cool surface
  diện tích lạnh
  cooler surface
  diện tích (bề mặt) lạnh
  cooler surface area
  diện tích (bề mặt) lạnh
  cooler surface [surface area]
  diện tích (bề mặt) lạnh
  cooling surface
  diện tích làm nguội
  cooling surface area
  diện tích bề mặt lạnh
  evaporating surface
  diện tích bay hơi
  frost surface area
  diện tích bề mặt đóng băng
  heat exchange surface
  diện tích trao đổi nhiệt
  heating surface
  diện tích sưởi
  machined surface
  diện tích làm việc
  measure of surface
  sự đo diện tích
  oil water surface
  diện tích tiếp xúc dầu-nước
  radiating surface
  diện tích tỏa nhiệt
  specific surface area
  diện tích bề mặt riêng
  squaring method of surface measurement
  phương pháp đo diện tích theo ô vuông
  supporting surface
  diện tích ổ trục
  surface area
  diện tích bề mặt
  surface area
  diện tích mặt
  surface clause
  điều khoản (về bồi thường tổn thất) diện tích
  surface element
  phần tử diện tích
  useful surface
  diện tích hữu ích
  working surface
  diện tích làm việc
  là phẳng
  surface smoothing
  sự là phẳng bề mặt
  làm láng bóng
  lớp bề mặt
  lớp hoàn thiện
  surface finish
  lớp hoàn thiện bề mặt
  surface quality
  lớp hoàn thiện bề mặt
  gia công bề mặt
  surface dressing
  sự gia công bề mặt
  surface treatment
  sự gia công bề mặt
  surface working
  sự gia công bề mặt
  mặt
  mặt đường
  bituminous road surface treatment
  sự xử lý mặt đường bitum
  chipped surface
  mặt (đường) rải đá dăm
  reflecting surface
  mặt đường phản chiếu
  riding surface
  mặt đường xe đi lại
  road surface grading
  sự san mặt đường
  road surface leveling
  sự san mặt đường
  surface dressing
  lớp mặt (đường)
  surface maintenance
  sự bảo quản mặt đường
  surface roughness
  mấp mô (của mặt đường)
  mặt ngoài
  exterior surface
  bề mặt ngoài
  outside surface heat transfer coefficient
  hệ số truyền nhiệt tại bề mặt ngoài
  surface absorption
  hấp thụ mặt ngoài
  surface active
  hoạt động mặt ngoài
  surface broaching
  sự giao mặt ngoài
  surface broaching machine
  máy doa mặt ngoài
  surface course
  lớp mặt ngoài
  surface current
  dòng (điện) mặt ngoài
  surface current
  dòng mặt ngoài
  surface energy
  năng lượng mặt ngoài
  surface mounting
  sự lắp ráp mặt ngoài
  surface physics
  vật lý mặt ngoài
  surface pressure
  áp lực mặt ngoài
  surface rust
  gỉ mặt ngoài
  surface tension
  lực căng mặt ngoài
  surface tension
  sự căng mặt ngoài
  surface tension
  sức căng mặt ngoài
  surface thermocouple
  cặp nhiệt đo mặt ngoài
  surface-hardened
  có mặt ngoài tôi
  vestibular surface
  mặt ngoài, mặt ngách
  mặt phẳng
  chip separation surface
  mặt phẳng tách phoi
  embankment with a horizontal surface
  nền đắp mặt phẳng
  end surface
  mặt phẳng mút
  equiphase surface
  mặt phẳng pha
  firm surface
  mặt phẳng gốc
  illumination at a point of a surface
  sự chiếu sáng tại một điểm trên mặt phẳng
  level surface
  mặt phẳng cân bằng
  middle surface
  mặt phẳng giữa
  normal to a surface
  pháp tuyến của một mặt phẳng
  plain surface
  bề mặt phẳng
  ruled surface
  mặt phẳng xiên
  skew surface
  mặt phẳng nghiêng
  surface of stratum
  mặt phẳng dưới của tầng
  surface under pressure
  mặt phẳng áp
  surface-milling machine
  máy phay mặt phẳng
  trên mặt đất
  surface detection
  lượng mưa trên mặt đất
  surface induction
  sự tưới trên mặt đất
  surface irrigation
  sự tưới trên mặt đất
  surface pipeline
  đường ống trên mặt đất
  surface runoff
  lưu lượng trên mặt đất
  surface runoff
  dòng chảy trên mặt đất
  surface waters
  nước trên mặt (đất)
  tropospheric propagation near the surface of the Earth
  sự lan truyền tầng đối lưu trên mặt đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X