• Điện

    đường nối khu vực

    Giải thích EN: A transmission line connecting one control area to another. Giải thích VN: Một đường truyền nối một khu điều khiển với một khu khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X