• /træs'mɪʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phát, sự truyền; sự chuyển giao
  transmission of disease
  sự truyền bệnh
  transmission of order
  sự truyền lệnh
  transmission of news
  sự truyền tin
  transmission of electricity
  sự truyền điện
  transmission from generation to generation
  sự truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác
  Sự phát thanh, sự truyền hình; buổi phát
  a live transmission from Washington
  truyền hình tại chỗ phát đi từ Washington
  Bộ truyền lực, hộp truyền động (trong xe có động cơ)
  Sự truyền động, sự dẫn động

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự truyền động, sự dẫn động, sự truyền, sự phát,hộp truyền động

  Cơ khí & công trình

  hộp số truyền động
  cross drive transmission
  hộp số truyền động ngang

  Ô tô

  Bộ chuyền lực (hộp số)
  bộ truyền lực
  chục truyền chung

  Toán & tin

  sự gửi
  sự truyền, sự phát

  Xây dựng

  máy truyền động
  sự cho qua
  sự chuyển giao

  Điện

  sự phát đi

  Điện lạnh

  sự phát sóng

  Điện tử & viễn thông

  sự truyền dẫn
  adaptive transmission
  sự truyền dẫn analog
  adaptive transmission
  sự truyền dẫn tương tự
  analog data transmission
  sự truyền dẫn dữ kiện analog
  analog data transmission
  sự truyền dẫn dữ liệu analog
  analog transmission
  sự truyền dẫn khởi dừng
  asynchronous transmission
  sự truyền dẫn đi bộ
  bi-directional transmission
  sự truyền dẫn hai chiều
  burst transmission
  sự truyền dẫn bằng gói
  digital transmission
  sự truyền dẫn digital
  digital transmission
  sự truyền (dẫn) số
  group alarm transmission
  sự truyền dẫn báo động nhóm
  live transmission
  sự truyền dẫn sống động
  live transmission
  sự truyền dẫn trực tiếp
  optical transmission
  sự truyền dẫn quang học
  repetitive transmission of a signal
  sự truyền dẫn lặp lại
  simplex transmission
  sự truyền dẫn đơn công
  start-stop transmission
  sự truyền dẫn khởi-dừng
  synchronous transmission
  sự truyền dẫn đồng bộ
  time code transmission
  sự truyền dẫn mã thời gian
  time code transmission
  sự truyền dẫn mã thời giờ
  transmission of group alarms
  sự truyền dẫn báo động của nhóm
  transmission of sound
  sự truyền dẫn âm thanh
  transmission through Earth
  sự truyền dẫn qua mặt đất

  Điện

  sự truyền tải
  electric power transmission
  sự truyền tải điện
  power transmission
  sự truyền tải điện
  transmission of electric power
  sự truyền tải điện năng
  transmission of energy
  sự truyền tải năng lượng

  Điện tử & viễn thông

  truyền dẫn
  adaptive transmission
  sự truyền dẫn analog
  adaptive transmission
  sự truyền dẫn tương tự
  analog data transmission
  sự truyền dẫn dữ kiện analog
  analog data transmission
  sự truyền dẫn dữ liệu analog
  analog transmission
  sự truyền dẫn khởi dừng
  Applied Transmission Technologies (ATT)
  các công nghệ truyền dẫn được áp dụng
  asynchronous transmission
  sự truyền dẫn đi bộ
  automatic transmission measure equipment-ATME
  máy tự động đo truyền dẫn
  Automatic Transmission Control (ATC)
  điều khiển Truyền dẫn tự động
  Automatic Transmission Measurement System (ATMS)
  hệ thống đo truyền dẫn tự động
  Automatic Transmission Measuring Equipment (ATME)
  thiết bị đo thử truyền dẫn tự động
  Automatic Transmission Test and Control circuit (ATTC)
  đo thử truyền dẫn và mạch điều khiển tự động
  Basic Rate Interface Transmission Equipment (BRITE)
  thiết bị truyền dẫn của giao diện tốc độ cơ bản
  basic transmission unit
  đơn vị truyền dẫn cơ bản
  Basic Transmission Unit (BTU)
  khối truyền dẫn cơ bản
  bi-directional transmission
  sự truyền dẫn hai chiều
  Blocked Asynchronous Transmission (BLAST)
  truyền dẫn không đồng bộ bị chặn
  Burst Isochronous Transmission (BIT)
  truyền dẫn đẳng thời theo khối
  burst transmission
  sự truyền dẫn bằng gói
  Carrier Transmission Maintenance System (CTMS)
  hệ thống bảo dưỡng truyền dẫn của công ty
  data transmission network
  mạng truyền dẫn dữ liệu
  digital transmission
  sự truyền dẫn digital
  digital transmission
  sự truyền (dẫn) số
  digital transmission system
  hệ thống truyền dẫn digital
  Digital Transmission System (DTS)
  hệ thống truyền dẫn số
  Discontinuous Transmission
  truyền dẫn gián đoạn
  Dispersion Supported Transmission (DST)
  truyền dẫn dựa vào sự tán sắc
  End Of Transmission (EOT)
  kết thúc truyền dẫn
  energy transmission system
  hệ thống truyền dẫn năng lượng
  Fibre Optic Transmission System (FOTS)
  hệ thống truyền dẫn cáp sợi quang
  Full - Duplex Transmission (FDX)
  truyền dẫn song công hoàn toàn
  Global Title Translation/Global Title Transmission (GTT)
  Dịch tiêu đề toàn cầu/Truyền dẫn tiêu đề toàn cầu
  grade of transmission
  chất lượng truyền dẫn
  grade of transmission
  phẩm chất truyền dẫn
  group alarm transmission
  sự truyền dẫn báo động nhóm
  Half-Duplex Transmission Module (X.25) (HDTM)
  môđun truyền dẫn bán song công
  HDSL Transmission Unit (HTU)
  Khối truyền dẫn HDSL
  high speed data transmission system
  hệ thống truyền dẫn dữ liệu cao tố
  Intermediate Transmission Block (ITB)
  khối truyền dẫn trung gian
  International Satellite Transmission Centre (ISTC)
  trung tâm truyền dẫn vệ tinh quốc tế
  International Transmission Maintenance Centre (ITMC)
  trung tâm bảo dưỡng truyền dẫn quốc tế
  live transmission
  sự truyền dẫn sống động
  live transmission
  sự truyền dẫn trực tiếp
  Maximum Transfer Unit/Maximum Transmission Unit (TCP) (MTU)
  Khối truyền tải tối đa /Khối truyền dẫn tối đa
  multi-link transmission group
  nhóm truyền dẫn đa liên kết
  Multi-network Datagram Transmission Protocol (MDTP)
  giao thức truyền dẫn gói dữ liệu đa mạng
  Noise Transmission Impairment (NTI)
  chất lượng truyền dẫn giảm do tạp âm
  optical transmission
  sự truyền dẫn quang học
  quality of transmission
  chất lượng truyền dẫn
  quality of transmission
  phẩm chất truyền dẫn
  Radio Transmission Technologies (RTT)
  các công nghệ truyền dẫn vô tuyến
  receiving end of the transmission system
  đầu thu của hệ thống truyền dẫn
  repetitive transmission of a signal
  sự truyền dẫn lặp lại
  short distance transmission circuit
  mạch truyền dẫn khoảng cách ngắn
  Signal Processing transmission terminals (SPTT)
  các đầu cuối truyền dẫn có xử lý tín hiệu
  simplex transmission
  sự truyền dẫn đơn công
  Single-Sideband Transmission (SST)
  truyền dẫn đơn biên
  Speech Transmission Quality (STQ)
  chất lượng truyền dẫn tiếng nói
  Spread Spectrum Transmission (Wireless) (SST)
  truyền dẫn trải phổ ( vô tuyến )
  start-stop transmission
  sự truyền dẫn khởi-dừng
  synchronous transmission
  sự truyền dẫn đồng bộ
  Synchronous Transmission (SYNTRAN)
  truyền dẫn đồng bộ
  Technical Committee on Transmission and Multiplexing (TC-TM)
  Uỷ ban Kỹ thuật về Truyền dẫn và Ghép kênh
  time code transmission
  sự truyền dẫn mã thời gian
  time code transmission
  sự truyền dẫn mã thời giờ
  Time Division Multiplex System or Transmission Distortion Measuring Set (TDMS)
  Hệ thống ghép kênh chia theo thời gian, Bộ đo méo truyền dẫn
  Transmission And Connectivity Tester (TACT)
  đồng hồ đo khả năng kết nối và truyền dẫn
  Transmission and Multiplexing (TM)
  truyền dẫn và ghép kênh
  transmission block
  khối truyền dẫn
  transmission breakdown
  sự cố truyền dẫn
  transmission bridge
  cầu truyền dẫn
  transmission characteristic
  đặc tuyến truyền dẫn
  transmission characteristics
  các đặc trưng truyền dẫn
  transmission circuit
  mạch truyền dẫn
  Transmission Control (TC)
  điều khiển truyền dẫn
  Transmission Control Block (TCB)
  khối điều khiển truyền dẫn
  Transmission Control Code (TCC)
  mã điều khiển truyền dẫn
  Transmission Control Protocol (TCP)
  giao thức điều khiển truyền dẫn
  Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  Giao thức điều khiển truyền dẫn/giao thức Internet
  Transmission Control Unit (TCU)
  khối điều khiển truyền dẫn
  Transmission Convergence (ATM) (TC)
  hội tụ truyền dẫn
  Transmission Convergence Sublayer (TCS)
  lớp con hội tụ truyền dẫn
  transmission efficiency
  hiệu suất truyền dẫn
  transmission equivalent
  đương lượng truyền dẫn
  Transmission Group (SNA) (TG)
  Nhóm truyền dẫn (SNA)
  Transmission Header (TH)
  tiêu đề truyền dẫn
  transmission highway
  đường trục truyền dẫn chính
  Transmission Impairment Measuring Set (TIMS)
  máy đo thử hư hỏng truyền dẫn
  Transmission Level Point (TLP)
  điểm có mức truyền dẫn
  transmission loss
  sự suy giảm truyền dẫn
  transmission loss (telephone)
  suy giảm truyền dẫn (điện thoại)
  transmission loss over the interference path
  sự suy giảm truyền dẫn đường đi giao thoa
  transmission loss over the interference path
  sự suy giảm truyền dẫn đường đi nhiễu
  Transmission Maintenance Point (InternationalLine) (TMR-IL)
  điểm bảo dưỡng truyền dẫn (đường dây quốc tế)
  transmission medium
  môi trường truyền dẫn
  Transmission Message Unit (TMU)
  khối tin truyền dẫn
  transmission mode
  chế độ truyền dẫn
  transmission network
  mạng truyền dẫn
  transmission node
  nút truyền dẫn
  transmission number
  số hiệu truyền dẫn
  transmission of group alarms
  sự truyền dẫn báo động của nhóm
  transmission of sound
  sự truyền dẫn âm thanh
  transmission path delay
  trễ đường truyền dẫn
  Transmission Path Endpoint (TPE)
  điểm đầu cuối của đường truyền dẫn
  transmission performance
  tác nghiệp truyền dẫn
  Transmission Priority Field (APPN) (TPF)
  Trường ưu tiên truyền dẫn (APPN)
  Transmission Rate In Bits (TRIB)
  tốc độ truyền dẫn tính theo bít
  Transmission Resource Management (TRM)
  quản lý tài nguyên truyền dẫn
  transmission through Earth
  sự truyền dẫn qua mặt đất
  transmission unit
  đơn vị truyền dẫn
  Wide Band Data Transmission system (WBDTS)
  hệ thống truyền dẫn số liệu băng rộng
  Wide-area digital transmission scheme (J2)
  Hệ thống truyền dẫn số diện rộng của Nhật Bản

  Kỹ thuật chung

  cơ cấu truyền động
  hộp số

  Giải thích VN: Là cơ cấu của hệ thống dẫn động nhận lực (theo dạng quay) từ động cơ và truyền lực tới bánh lái.

  hộp truyền động
  fluid transmission
  hộp truyền động thủy lực
  transmission lock
  khóa (định vị) hộp truyền động
  độ truyền qua (sự) phát rộng
  độ xốp
  đường truyền động
  coaxial transmission line
  đường truyền đồng tâm
  coaxial transmission line
  đường truyền đồng trục
  concentric transmission line
  đường truyền đồng tâm
  concentric transmission line
  đường truyền đồng trục
  uniform transmission line
  đường truyền đồng nhất
  hệ số truyền
  acoustical transmission factor
  hệ số truyền âm
  coefficient (ofheat) transmission)
  hệ số truyền nhiệt
  coefficient (oflight transmission)
  hệ số truyền ánh sáng
  coefficient (ofoverall heat transmission)
  hệ số truyền nhiệt tổng thể
  coefficient (ofthermal transmission)
  hệ số truyền nhiệt
  coefficient of heat transmission
  hệ số truyền nhiệt
  coefficient of thermal transmission
  hệ số truyền nhiệt
  heat transmission coefficient
  hệ số truyền nhiệt
  heating transmission coefficient
  hệ số truyền nhiệt
  load transmission coefficient
  hệ số truyền tải trọng
  sound transmission coefficient
  hệ số truyền âm
  sound transmission coefficient
  hệ số truyền âm thanh
  sound transmission factor
  hệ số truyền âm (thanh)
  thermal coefficient of overall transmission
  hệ số truyền nhiệt tổng
  transmission coefficient
  hệ số truyền (âm thanh)
  transmission coefficient
  hệ số truyền (qua)
  transmission coefficient
  hệ số truyền dẫn
  transmittance (transmissionfactor)
  hệ số truyền (sáng)
  sự chuyển
  data transmission
  sự chuyển dữ liệu
  picture transmission
  sự chuyển hình
  serial transmission
  sự chuyển thông nối
  sự phát
  circularly polarized transmission
  sự phát xạ phân cực tròn
  high-power transmission
  sự phát công suất cao
  interfering transmission
  sự phát thanh giao thoa
  monophonic transmission
  sự phát thanh âm mônô
  monophonic transmission
  sự phát thanh đơn âm
  orthogonal transmission
  sự phát thanh trực giao
  picture transmission
  sự phát hình
  pulse transmission
  sự phát xung
  radio transmission
  sự phát vô tuyến
  re-transmission
  sự phát lại
  simultaneous transmission
  sự phát thanh cùng lúc
  simultaneous transmission
  sự phát thanh đồng thời
  spread spectrum transmission
  sự phát trải phổ
  test transmission
  sự phát thanh thử
  sự phát thanh
  interfering transmission
  sự phát thanh giao thoa
  monophonic transmission
  sự phát thanh âm mônô
  monophonic transmission
  sự phát thanh đơn âm
  orthogonal transmission
  sự phát thanh trực giao
  simultaneous transmission
  sự phát thanh cùng lúc
  simultaneous transmission
  sự phát thanh đồng thời
  test transmission
  sự phát thanh thử
  sự truyền động
  automatic transmission
  sự truyền động tự động
  belt transmission
  sự truyền động kiểu cuaroa
  bevel gear drive or transmission
  sự truyền động vuông góc
  binary synchronous transmission
  sự truyền đồng bộ nhị phân
  chain transmission
  sự truyền động xích
  electric transmission
  sự truyền động bằng điện
  final transmission
  sự truyền động cuối cùng
  gear transmission
  sự truyền động bánh răng
  hydraulic transmission
  sự truyền động thủy lực
  hydrodynamic transmission
  sự truyền động thủy
  mechanical transmission
  sự truyền động cơ khí
  planetary transmission
  sự truyền động hành tinh
  shaft transmission
  sự truyền động kiểu trục
  simultaneous transmission
  sự truyền đồng thời
  synchronous transmission
  sự truyền đồng bộ
  synchronous transmission
  sự truyền đồng bộ (đồng thời)
  sự truyền
  adaptive transmission
  sự truyền dẫn analog
  adaptive transmission
  sự truyền dẫn tương tự
  airborne sound (transmission)
  âm không khí (sự truyền âm)
  analog data transmission
  sự truyền dẫn dữ kiện analog
  analog data transmission
  sự truyền dẫn dữ liệu analog
  analog transmission
  sự truyền dẫn khởi dừng
  analog transmission
  sự truyền tương tự
  anisochronous transmission
  sự truyền không đồng thời
  APT automatic picture transmission)
  sự truyền hình ảnh tự động
  asymmetrical transmission
  sự truyền bất đối xứng
  asynchronous data transmission
  sự truyền dữ liệu dị bộ
  asynchronous transmission
  sự truyền dẫn đi bộ
  asynchronous transmission
  sự truyền không đồng bộ
  audio transmission
  sự truyền âm thanh
  automatic picture transmission (APT)
  sự truyền hình ảnh tự động
  automatic telegraph transmission
  sự truyền điện báo tự động
  automatic transmission
  sự truyền động tự động
  automatic transmission
  sự truyền tự động
  baseband transmission
  sự truyền theo dải nền
  batch file transmission
  sự truyền tập tin bó
  belt transmission
  sự truyền động kiểu cuaroa
  bevel gear drive or transmission
  sự truyền động vuông góc
  bi-direction transmission
  sự truyền hai chiều
  bi-directional transmission
  sự truyền dẫn hai chiều
  binary synchronous transmission
  sự truyền đồng bộ nhị phân
  bipolar transmission
  sự truyền lưỡng cực
  black transmission
  sự truyền đen
  block transmission
  sự truyền khối
  brake force transmission
  sự truyền lực hãm
  burst isochronous transmission
  sự truyền từng khối
  burst transmission
  sự truyền dẫn bằng gói
  burst transmission
  sự truyền gián đoạn
  byte-serial transmission
  sự truyền nối tiếp byte
  cancel transmission (CANTRAN)
  sự truyền hủy ngang
  carrier transmission
  sự truyền sóng mang
  ceiling sound transmission
  sự truyền âm qua trần nhà
  chain transmission
  sự truyền động xích
  clear transmission
  sự truyền rõ (văn bản)
  coded transmission
  sự truyền mã hóa
  coherent transmission
  sự truyền phù hợp
  color transmission
  sự truyền hình màu
  compressed digital transmission
  sự truyền số có nén
  continuous phase PSK transmission
  sự truyền PSK có pha liên tục
  continuously variable transmission (CVT)
  sự truyền biến đổi liên tục
  data transmission
  sự truyền dữ liệu
  digital data transmission
  sự truyền dữ liệu số
  digital transmission
  sự truyền dẫn digital
  digital transmission
  sự truyền (dẫn) số
  directional transmission
  sự truyền trực tiếp
  duplex transmission
  sự truyền hai chiều
  duplex transmission
  sự truyền song công
  electric power transmission
  sự truyền điện năng
  electric power transmission
  sự truyền tải điện
  electric transmission
  sự truyền động bằng điện
  electricity transmission
  sự truyền tải điện năng
  end-or-transmission card
  phiếu kết thúc sự truyền
  end-or-transmission code
  mã kết thúc sự truyền
  energy transmission
  sự truyền công suất
  energy transmission
  sự truyền năng lượng
  facsimile transmission
  sự truyền fax
  facsimile transmission
  sự truyền báo ảnh
  fiber optic transmission
  sự truyền bằng sợi quang
  fiberoptic transmission
  sự truyền bằng cáp quang
  fiberoptic transmission
  sự truyền bằng sợi quang
  fiberoptic transmission
  sự truyền bằng cáp quang
  final transmission
  sự truyền động cuối cùng
  flanking transmission of sound
  sự truyền âm trên phương ngang
  frequency-shift transmission
  sự truyền dịch tần số
  gear transmission
  sự truyền động bánh răng
  GFT (grantfunctional transmission)
  sự truyền chức năng cho phép
  group alarm transmission
  sự truyền dẫn báo động nhóm
  heat transmission
  sự truyền nhiệt
  heat transmission by conductivity
  sự truyền nhiệt dẫn truyền
  heat transmission by conductivity
  sự truyền nhiệt nhờ tính dẫn nhiệt
  heat transmission by convection
  sự truyền nhiệt do tính đối lưu
  heat transmission [transport
  sự truyền nhiệt
  heating transmission
  sự truyền nhiệt
  hydraulic transmission
  sự truyền động thủy lực
  hydraulic transmission
  sự truyền thủy lực
  hydrodynamic transmission
  sự truyền động thủy
  image transmission
  sự truyền hình ảnh
  impulse transmission
  sự truyền xung
  infrared transmission
  sự truyền bằng hồng ngoại
  interrupted isochronous transmission
  sự truyền đẳng thời bị ngắt
  isochronous transmission
  sự truyền đẳng thời
  lateral sound transmission
  sự truyền âm ngang
  live transmission
  sự truyền dẫn sống động
  live transmission
  sự truyền dẫn trực tiếp
  loop transmission
  sự truyền theo mạch vòng
  low-speed transmission
  sự truyền chậm
  maximum power transmission
  sự truyền công suất cực đại
  mechanical transmission
  sự truyền động cơ khí
  microwave transmission
  sự truyền (bằng) vi ba
  microwave transmission
  sự truyền sóng cực ngắn
  microwave transmission
  sự truyền vi sóng
  moisture vapour transmission
  sự truyền ẩm
  monochrome transmission
  sự truyền đơn sắc
  multichannel transmission
  sự truyền đa kênh
  multidrop transmission
  sự truyền nhiều trạm
  multilevel transmission
  sự truyền nhiều mức
  multipath transmission
  sự truyền nhiều đường
  multiple transmission
  sự truyền đa phân
  multiplex transmission
  sự truyền dồn kênh
  multiplex transmission
  sự truyền đa bội
  multiplex transmission
  sự truyền đa công
  natural transmission
  sự truyền tự nhiên
  negative transmission
  sự truyền âm
  network transmission
  sự truyền mạng
  neutral transmission
  sự truyền trung tính
  non simultaneous transmission
  sự truyền không đồng thời
  nonsynchronous transmission
  sự truyền không đồng bộ
  one-way transmission
  sự truyền đơn công
  one-way transmission
  sự truyền một chiều
  open-wire transmission
  sự truyền bằng dây trần
  optical fiber transmission
  sự truyền bằng sợi quang
  optical fibre transmission
  sự truyền bằng sợi quang
  optical transmission
  sự truyền dẫn quang học
  optical transmission
  sự truyền quang
  packet transmission
  sự truyền gói tin
  packet transmission
  sự truyền bó tin
  packet transmission
  sự truyền theo bó
  parallel data transmission
  sự truyền dữ liệu song song
  parallel transmission
  sự truyền song song
  physical transmission
  sự truyền vật lý
  planetary transmission
  sự truyền động hành tinh
  point-to-point transmission
  sự truyền điểm nối điểm
  polar transmission
  sự truyền có cực
  positive transmission
  sự truyền dương
  power transmission
  sự truyền năng lượng
  power transmission
  sự truyền tải điện
  pressure transmission
  sự truyền áp lực
  radio transmission
  sự truyền vô tuyến
  repetitive transmission of a signal
  sự truyền dẫn lặp lại
  request functional transmission (RFT)
  sự truyền theo chức năng yêu cầu
  RFT (requestfunctional transmission)
  sự truyền theo chức năng yêu cầu
  satellite transmission
  sự truyền qua vệ tinh
  selective transmission
  sự truyền chọn lọc
  serial transmission
  sự truyền nối tiếp (tuần tự)
  serial transmission
  sự truyền tuần tự
  shaft transmission
  sự truyền động kiểu trục
  signal transmission
  sự truyền tín hiệu
  simplex transmission
  sự truyền dẫn đơn công
  simplex transmission
  sự truyền đơn công
  simplex transmission
  sự truyền một chiều
  simultaneous transmission
  sự truyền đồng thời
  single sideband transmission
  sự truyền dải biên đơn
  single-current transmission
  sự truyền dòng đơn
  sound transmission
  sự truyền âm
  sound transmission
  sự truyền âm thanh
  sound transmission by indirect
  sự truyền âm theo đường vòng
  spread spectrum transmission
  sự truyền phổ rộng
  start-stop transmission
  sự truyền dẫn khởi-dừng
  start-stop transmission
  sự truyền khởi-dừng
  static picture transmission
  sự truyền hình ảnh tĩnh
  store-and-forward transmission
  sự truyền nhớ và chuyển
  stream data transmission
  sự truyền dữ liệu theo luồng
  stress transmission
  sự truyền áp lực
  suppressed carrier transmission
  sự truyền triệt sóng mang
  synchronous data transmission
  sự truyền dữ liệu đồng bộ
  synchronous transmission
  sự truyền dẫn đồng bộ
  synchronous transmission
  sự truyền đồng bộ
  synchronous transmission
  sự truyền đồng bộ (đồng thời)
  test transmission
  sự truyền thử
  text transmission
  sự truyền văn bản
  thermal transmission
  sự truyền nhiệt
  time code transmission
  sự truyền dẫn mã thời gian
  time code transmission
  sự truyền dẫn mã thời giờ
  total heat transfer (transmission)
  sự truyền nhiệt tổng
  transmission lag
  sự truyền trễ
  transmission of electric power
  sự truyền tải điện năng
  transmission of electricity
  sự truyền lực
  transmission of energy
  sự truyền tải năng lượng
  transmission of group alarms
  sự truyền dẫn báo động của nhóm
  transmission of moments
  sự truyền mô men
  transmission of pressure
  sự truyền áp lực
  transmission of sound
  sự truyền âm thanh
  transmission of sound
  sự truyền dẫn âm thanh
  transmission through Earth
  sự truyền dẫn qua mặt đất
  trasminor transmission
  sự truyền ứng suất
  two-way transmission
  sự truyền hai chiều
  unidirectional transmission
  sự truyền đơn hướng
  unidirectional transmission
  sự truyền một chiều
  vapor transmission
  sự truyền hơi nước
  video transmission
  sự truyền video
  voice transmission
  sự truyền tiếng nói
  wave transmission
  sự truyền sóng
  white transmission
  sự truyền trắng
  wideband transmission
  sự truyền dải rộng
  wireless data transmission
  sự truyền dữ liệu vô tuyến
  sự truyền phát

  Kinh tế

  sự chuyển giao (một kiện hàng, một bức điện..)
  sự chuyển giao (một kiện hàng, một bức điện...)
  sự truyền
  data transmission
  sự truyền đạt số liệu
  facsimile transmission
  sự truyền fax
  heat transmission
  sự truyền âm
  thermal transmission
  sự truyền nhiệt

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X