• /əˈnʌðər/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khác
  another time
  lần khác
  That's another matter
  Đó là một vấn đề khác
  Nữa, thêm... nữa
  another cup of tea
  một tách trà nữa
  another ten years
  thêm mười năm nữa
  Giống hệt, y như, chẳng khác gì, đúng là
  he is another Shakespeare
  anh ấy thật cứ y như Sếch-xpia
  you will never see such another man
  anh sẽ không bao giờ được thấy một người như thế nữa

  Đại từ

  Người khác, cái khác; người kia, cái kia
  I don't like this book, give me another
  tôi không thích quyển sách này, cho tôi quyển sách khác
  one way or another
  bằng cách này hay bằng cách khác
  one after another
  lần lượt người nọ sau người kia
  Người cùng loại, vật cùng loại; người hệt như, vật hệt như
  you will never see much another
  anh sẽ không bao giờ được thấy một người như thế nữa (một vật (như) thế nữa)

  Cấu trúc từ

  one another
  lẫn nhau
  love one another
  hãy yêu thương lẫn nhau

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  một cái khác

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X