• /wʌn/

  Thông dụng

  Tính từ

  Một
  one hundred
  một trăm
  (số) một
  room one
  phòng số một
  volume one
  tập số một
  the Vietnamese nation is one and undivided
  dân tộc Việt Nam là một và thống nhất
  he will be one in a month
  một tháng nữa thì nó sẽ lên một
  (lúc) một giờ
  I will meet you at one
  tôi sẽ gặp anh lúc một giờ
  Không thay đổi
  to remain for ever one
  mãi mãi như thế, mãi mãi không thay đổi
  Duy nhất
  the one and only person she wanted to marry
  người đàn ông duy nhất và độc nhất cô ta muốn lấy
  Một (nào đó)
  one day
  một ngày nào đó
  one Mr X
  một ông X nào đấy
  Như nhau; thống nhất
  one direction
  cùng chí hướng
  I am one with you
  tôi thống nhất với các anh
  one and the same
  như nhau
  be at one (with sb/sth)
  đồng ý (với ai/cái gì)
  get one over sb/sth
  thắng thế
  get sth in one
  giải quyết ngay một vấn đề
  It's ten to one that he won't come
  Chắc chắn là anh ta sẽ không đến
  one by one
  lần lượt từng người một, từng cái một

  Đại từ

  Một người / vật nào đó
  I showed the ring to one John
  tôi đưa cái nhẫn cho một chàng John nào đó
  one of us
  một người trong chúng ta
  he is one whom everybody who admires
  anh ta là một người mà mọi người thán phục
  Bất kỳ ai; ai cũng; ai
  one must do one's duty
  ai cũng phải làm bổn phận của mình
  Dùng để thay thế danh từ ở trước
  two grey shirts and three red ones
  hai sơ mi xám và ba cái đỏ
  the question is one of great importance
  vấn đề này là một vấn đề rất quan trọng

  Danh từ

  Số một
  write down two ones
  hãy viết hai con số một
  Một
  to come by ones and twos
  đến từng một hay hai người một
  goods that are sold in ones
  hàng hoá bán từng cái một
  never a one
  không một ai
  Một giờ
  he will come at one
  một giờ anh ấy sẽ đến
  Cú đấm
  to give someone one on the nose
  đấm ai một cú vào mũi
  Đồng ý (với ai)
  Một người nào đó, một (người, vật...)
  many a one
  nhiều người
  the dear ones
  người thân thuộc
  the Holy One
  Chúa, Thượng đế
  the Evil One
  quỷ, quỷ sứ
  Người ta, ai
  it offends one in to be told one is not wanted
  bị bảo là không cần thì ai mà chẳng bực
  number one
  như number
  a one
  hay nhỉ
  the one about sb/sth
  lời nói đùa về ai/cái gì
  (be) one for (doing) sth
  người giỏi về cái gì
  at one
  nhất trí (với ai)
  all in one
  mọi người nhất trí
  to be made one
  kết hôn
  I for one
  riêng về phần tôi
  Hậu tố
  Hậu tố tạo danh từ có nghĩa là xeton hay những hợp chất hoá học cùng loại như acetone : axeton

  Cấu trúc từ

  to be made one
  kết hôn, lấy nhau
  the all and the one
  tính tống thể và tính thống nhất
  at one
  đã làm lành (với ai)
  all in one
  kiêm
  one and all
  tất cả mọi người
  one and only
  chỉ một, duy nhất
  one by one
  lần lượt từng người
  one or two
  vài, một hai
  one up (on / over sb)
  một lợi thế so với ai

  hình thái từ

  • Cách gọi khác : 1

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một

  Kỹ thuật chung

  số một

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  none

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X