• Hóa học & vật liệu

    a xít nâu

    Giải thích EN: Oil-soluble petroleum sulfonate found in sludge after petroleum products are treated with sulfuric acid. Giải thích VN: Sulfonate dầu có thể hòa tan được tìm thấy sau khi các sản phẩm dầu được xử lý với axít sunfua ríc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X