• (đổi hướng từ Enrolling)
  /en'roul/

  Thông dụng

  Cách viết khác enroll

  Ngoại động từ

  Trở thành hoặc làm cho trở thành thành viên (của cái gì); kết nạp; chiêu nạp
  to enrol in in-service classes
  ghi danh vào các lớp tại chức
  to enrol new students
  tuyển sinh viên mới
  to enrol somebody as a member of the friendly society
  kết nạp ai vào hội ái hữu
  (pháp lý) ghi vào (sổ sách toà án)
  Tuyển quân

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X