• /'fɑ:ðə/

  Thông dụng

  Tính từ ( cấp .so sánh của .far)

  Xa hơn; thêm hơn, hơn nữa
  have you anything farther to say?
  anh còn có gì nói thêm không?

  Phó từ

  Xa hơn; xa nữa; thêm hơn, hơn nữa
  Ngoài ra, vả lại (bây giờ (thường) dùng further)
  I'll see you farther first
  (thông tục) đừng hòng!

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adverb
  closer , nearer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X