• /´eni¸θiη/

  Thông dụng

  Đại từ

  Vật gì, việc gì (trong câu phủ định và câu hỏi)
  have you anything to drink?
  anh có gì để uống không?
  is there anything to do?
  có việc gì làm không?
  he doesn't do anything
  hắn không làm gì hết
  without doing anything whatever
  không làm một việc gì hết
  Bất cứ việc gì, bất cứ vật gì (trong câu khẳng định)
  anything you like
  bất cứ cái gì mà anh thích
  anything else
  bất cứ vật nào khác
  if anything should happen to him
  nếu có việc gì xảy ra cho nó
  anything but
  là bất cứ cái gì chỉ trừ; không... chút nào
  he is anything but a coward
  hắn có thể là bất cứ cái gì chỉ trừ là một thằng hèn
  he is anything but good
  hắn không tốt chút nào
  if anything
  có thể, có lẽ, có thế chăng
  if anything, he is worse than yesterday
  có thể là sức khoẻ của anh ta hôm nay còn kém hôm qua

  Cấu trúc từ

  like anything
  (thông tục) hết sức, vô cùng, cực kỳ
  to run like anything
  chạy hết tốc lực
  to work like anything
  làm việc hết sức mình

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bất cứ thứ nào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X