• Thông dụng

  Đại từ

  Anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày
  you all know that...
  tất cả các anh đều biết rằng...
  he spoke of you
  hắn ta nói về anh
  if I were you
  nếu tôi là anh
  you there, what is your name?
  anh kia, tên anh là gì?
  Ai, người ta
  you never can tell
  ai biết đâu được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X