• /´fa:sniη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự buộc, sự trói chặt
  Sự đóng chặt, sự cài chặt
  Sự thắt chặt nút
  Cái khoá, cái hầm, cái móc, cái chốt ( (cũng) fastener)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mỏ xiết
  sự siết chặt
  thắt chặt

  Kỹ thuật chung

  buộc chặt
  cái kẹp
  giữ chặt
  má kẹp
  mỏ cặp
  sự chống
  shock-absorbing fastening
  sự chống sóc
  sự cố định
  fastening with rope braces
  sự cố định bằng dây căng
  sleeper fastening
  sự cố định tà vẹt
  sự gắn chặt
  sự gia cố
  sự kẹp chặt
  rail fastening
  sự kẹp chặt đường ray
  sự liên kết
  sự nêm chặt
  sự nén chặt
  sự nối
  sự siết
  sự tăng cường
  vòng kẹp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  clasp , hook , fastener , lock

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X