• /´gaid¸lainz/

  Kỹ thuật chung

  nguyên tắc
  planning guidelines
  những nguyên tắc chỉ đạo (quy hoạch, lập kế hoạch)

  Kinh tế

  chuẩn tắc
  đường lối chỉ đạo
  nguyên tắc
  international auditing guidelines
  các nguyên tắc chỉ đạo kiểm toán quốc tế
  phương châm
  economic guidelines
  phương châm kinh tế
  policy guidelines
  phương châm chỉ đạo chính sách
  wage-price guidelines
  phương châm (chỉ đạo) tiền lương và giá cả
  phương hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X