• /plænnɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lập kế hoạch (cho cái gì)
  family planning
  kế hoạch hoá gia đình
  Sự quy hoạch thành phố (như) town planning

  Cơ khí & công trình

  sự luận chứng (dự án)

  Toán & tin

  đồ án thiết kế

  Xây dựng

  ban qui hoạch
  sự đo bản vẽ
  sự kế hoạch hóa
  sự lập tiến độ

  Điện

  việc lập kế hoạch
  việc lên qui hoạch

  Kỹ thuật chung

  bản quy hoạch
  regional planning commission
  ủy ban quy hoạch vùng
  Standards Planning and Review Committee (SPARC)
  ủy ban quy hoạch và xét duyệt các tiêu chuẩn
  kế hoạch hóa
  computer aid planning
  kế hoạch hóa bằng máy tính
  long-range planning
  kế hoạch hóa dài hạn
  network planning
  sự kế hoạch hóa mạng
  system planning
  kế hoạch hóa hệ thống
  lập kế hoạch

  Giải thích EN: The management function that involves the defining of goals for an organization and the determination of tasks and resources that are necessary to obtain those goals. Giải thích VN: Một chức năng quản lí bao gồm xác định mục tiêu cho một tổ chức và chỉ ra nhiệm vụ và các nguồn lực cần thiết để hoàn thành mục tiêu đó.

  cap (computer-aided planning)
  lập kế hoạch bằng máy tính
  Computer Aided Production Planning (CAPP)
  lập kế hoạch sản phẩm bằng máy tính
  computer-aided planning (CAP)
  lập kế hoạch bằng máy tính
  computer-aided production planning
  lập kế hoạch sản xuất có máy tính trợ giúp
  economic planning
  lập kế hoạch kinh tế
  human-resources planning
  sự lập kế hoạch nhân lực
  inspection and test planning
  sự lập kế hoạch thanh tra
  manufacturing resource planning
  lập kế hoạch về các nguồn lực sản xuất
  material requirements planning
  lập kế hoạch cung ứng nguyên liệu
  Mission Planning and Control Station (Software) (MPCS)
  trạm điều khiển và lập kế hoạch nhiệm vụ (phần mềm)
  MRP (MaterialRequirement Planning)
  Lập Kế Hoạch Vật Liệu Yêu Cầu
  network planning
  sự lập kế hoạch mạng
  operations planning
  lập kế hoạch hoạt động
  planning authority
  thành quyền (quy hoạch, lập kế hoạch)
  planning guidelines
  những nguyên tắc chỉ đạo (quy hoạch, lập kế hoạch)
  planning standards
  định mức lập kế hoạch
  project planning
  lập kế hoạch dự án
  Training Planning System (TPS)
  hệ thống lập kế hoạch huấn luyện
  quy hoạch
  Advanced Planning and Technology (APT)
  quy hoạch và công nghệ tiên tiến
  architectural and planning composition
  bố cục quy hoạch kiến trúc
  architectural and planning conception
  giải pháp quy hoạch kiến trúc
  architectural and planning preliminary design
  thiết kế sơ bộ quy hoạch kiến trúc
  architectural planning
  quy hoạch kiến trúc
  Automatic Frequency Planning (AFP)
  quy hoạch tần số tự động
  basic planning element
  bộ phận quy hoạch chính
  basic planning element
  bộ phận quy hoạch cơ sở
  basic planning element
  chi tiết quy hoạch chính
  broken-type pattern town planning
  quy hoạch (đô thị) phân tán
  city district planning
  quy hoạch phân khu thành phố
  city planning
  quy hoạch đô thị
  city planning
  quy hoạch thành phố
  climatic condition evaluation for town planning
  tài liệu khí hậu để quy hoạch đô thị
  compact planning
  quy hoạch mật độ cao
  compact planning
  quy hoạch tập trung
  compactness of site planning
  sự hợp khối quy hoạch không gian
  compactness of space planning
  sự hợp khối quy hoạch không gian
  comprehensive planning
  quy hoạch tổng thể
  comprehensive river basin planning
  quy hoạch tổng hợp lưu vực sông
  Computer Aided Planning (CAP)
  quy hoạch nhờ máy tính
  country planning
  quy hoạch nông thôn
  Enterprise Resource Planning (ERP)
  quy hoạch tài nguyên doanh nghiệp
  Environment and Planning
  môi trường và quy hoạch
  environmental planning
  môi trường có quy hoạch
  European Engineering Planning Group (EEPG)
  Nhóm quy hoạch thiết kế kỹ thuật châu Âu
  Facility and Equipment Planning System (FEPS)
  hệ thống quy hoạch công cụ và thiết bị
  Federal Engineering Planning Group (FEPG)
  Nhóm quy hoạch thiết kế kỹ thuật Liên bang
  Federal Networking Council Open Systems Interconnection Planning Group (FOPG)
  Nhóm quy hoạch OSI của ủy ban nối mạng Liên bang
  flexible planning (school)
  bố trí cơ động, quy hoạch cơ động
  free-pattern town planning
  quy hoạch (đô thị) tự do
  functional planning
  quy hoạch chức năng
  garden planning
  quy hoạch vườn hoa
  general planning
  quy hoạch chung
  general planning
  quy hoạch tổng thể
  General Town Planning Department
  Tổng Cục Quy Hoạch Đô Thị
  housing planning
  quy hoạch nhà ở
  IEPG (InternetEngineering and Planning Group)
  nhóm kỹ thuật và quy hoạch Internet
  Information Technology and System Planning (ITSP)
  quy hoạch hệ thống và công nghệ thông tin
  integrated planning
  quy hoạch thống nhất
  integrated planning
  quy hoạch tổng thể
  Integrated PLanning and Analysis (IPLAN)
  quy hoạch và phân tích kết hợp
  Intercity Facility Relief Planning System (IFRPS)
  hệ thống quy hoạch việc giảm tải các phương tiện giữa các thành phố
  internet Engineering and Planning Group (IEPG)
  nhóm kỹ thuật quy hoạch Internet
  irrigation planning
  quy hoạch tưới tiêu
  land use planning
  quy hoạch sử dụng đất
  land use planning
  quy hoạch sử dụng đất đai
  landscape architecture planning areas
  khu quy hoạch kiến trúc cảnh quan
  Local Switching Replacement Planning system (LSRP)
  hệ thống quy hoạch thay thế chuyển mạch nội hạt
  model clauses for town planning schemes
  các quy tắc chuẩn về quy hoạch thành phố
  municipal planning
  quy hoạch đô thị
  national planning
  quy hoạch quốc gia
  network planning
  quy hoạch mạng
  open planning (school)
  quy hoạch [thoáng hở, mở]
  overall planning
  quy hoạch tổng quan
  physical planning
  quy hoạch thực trạng
  planning and design
  quy hoạch và thiết kế
  Planning and Reporting Officer (PRO)
  viên chức quy hoạch và báo cáo
  planning area
  khu quy hoạch
  planning area
  vùng quy hoạch
  planning authority
  thẩm quyền về quy hoạch
  planning authority
  thành quyền (quy hoạch, lập kế hoạch)
  planning by objective
  quy hoạch theo mục tiêu
  planning centre
  trung tâm (theo) quy hoạch
  planning conception
  phương pháp quy hoạch
  planning design
  nghiên cứu quy hoạch
  planning element
  bộ phận quy hoạch
  planning element
  chi tiết quy hoạch
  planning engineer
  kỹ sư quy hoạch
  planning for house
  quy hoạch bên trong nhà
  planning guidelines
  những nguyên tắc chỉ đạo (quy hoạch, lập kế hoạch)
  planning of a telecommunication system
  sự quy hoạch hệ thống viễn thông
  planning of surface
  quy hoạch mặt bằng
  planning permission
  giấy phép quy hoạch
  planning report
  báo cáo quy hoạch
  planning restrictions
  giới hạn quy hoạch
  planning restrictions
  phạm vi quy hoạch
  planning restrictions
  ranh giới quy hoạch
  planning scheme
  sơ đồ quy hoạch
  planning scheme
  thiết kế quy hoạch
  planning scheme map
  bản đồ quy hoạch
  planning scheme map
  sơ đồ quy hoạch
  planning scheme ordinance
  bố cục sơ đồ quy hoạch
  planning spacing
  khoảng cách quy hoạch
  planning standard specification
  đặc điểm tiêu chuẩn quy hoạch
  planning standards
  tiêu chuẩn quy hoạch
  planning structure
  cơ cấu quy hoạch
  planning zone
  vùng được quy hoạch
  planning zoning of territory
  sự phân vùng quy hoạch lãnh thổ
  plot planning
  quy hoạch lô đất
  power planning report
  báo cáo quy hoạch năng lượng
  pre planning report
  báo cáo phương hướng quy hoạch (lưu vực)
  principal planning center
  trung tâm quy hoạch chính
  rectangular system of city planning
  hệ thống (quy hoạch đô thị) bàn cờ
  reference point for planning
  điểm chuẩn quy hoạch
  regional planning
  quy hoạch vùng
  regional planning
  sự lập quy hoạch vùng
  regional planning
  sự quy hoạch vùng
  regional planning commission
  ủy ban quy hoạch vùng
  regular planning system
  hệ (thống) quy hoạch điều hòa
  river planning
  quy hoạch khai lợi sông
  road planning
  quy hoạch đường
  rural planning
  quy hoạch nông thôn
  sector planning
  quy hoạch vùng
  seismic planning
  quy hoạch chống động đất
  Service Planning Segment (SPS)
  phần quy hoạch dịch vụ
  settlement planning
  quy hoạch định cư dân
  site planning
  quy hoạch khu xây dựng
  social planning
  quy hoạch (về mặt) xã hội
  space planning
  quy hoạch không gian
  space-planning diagram
  sơ đồ quy hoạch khối
  stage of regional planning
  giai đoạn quy hoạch vùng
  Standards Planning and Review Committee (SPARC)
  ủy ban quy hoạch và xét duyệt các tiêu chuẩn
  statutory planning
  quy hoạch đã được duyệt
  strategic planning
  quy hoạch lâu dài
  structural and space planning unit
  phần tử cấu trúc quy hoạch
  territorial planning
  quy hoạch lãnh thổ
  territory planning
  quy hoạch lãnh thổ
  totalitarian planning
  quy hoạch tổng thể
  town and country planning
  quy hoạch thành phố và nông thôn
  town planning
  quy hoạch đô thị
  town planning
  quy hoạch thành phố
  town planning department
  cục quy hoạch đô thị
  town planning engineer
  kỹ sư quy hoạch thành phố
  Traffic Network Planning Center (TNPC)
  Trung tâm Quy hoạch Mạng lưu lượng
  traffic planning
  sự quy hoạch giao thông
  unit of space planning
  đơn vị quy hoạch không gian
  urban planning
  quy hoạch đô thị
  water works planning
  quy hoạch công trình thủy lợi
  sư lập kế hoạch
  human-resources planning
  sự lập kế hoạch nhân lực
  inspection and test planning
  sự lập kế hoạch thanh tra
  network planning
  sự lập kế hoạch mạng
  sự lập kế hoạch
  human-resources planning
  sự lập kế hoạch nhân lực
  inspection and test planning
  sự lập kế hoạch thanh tra
  network planning
  sự lập kế hoạch mạng
  sự quy hoạch
  planning engineer
  kỹ sư quy hoạch
  planning of a telecommunication system
  sự quy hoạch hệ thống viễn thông
  regional planning
  sự quy hoạch vùng
  town planning engineer
  kỹ sư quy hoạch thành phố
  traffic planning
  sự quy hoạch giao thông
  sự thiết kế
  time and motion planning
  sự thiết kế mặt bằng ngôi nhà

  Kinh tế

  hoạch định
  business planning process
  quá trình hoạch định kinh doanh
  capacity planning
  hoạch định năng suất
  comprehensive development planning
  sự hoạch định phát triển toàn diện
  contingency planning
  sự hoạch định khẩn cấp
  financial planning models
  các mô hình hoạch định tài chính
  human resource planning
  hoạch định nguồn nhân lực (của công ty)
  media planning
  cơ quan hoạch định truyền thông
  tourism planning
  sự hoạch định du lịch
  quy hoạch
  city planning commission
  ủy ban quy hoạch thành phố
  corporate planning
  quy hoạch công ty
  country planning
  quy hoạch quốc gia
  development planning
  quy hoạch phát triển
  ecological planning
  quy hoạch sinh thái
  economic planning
  quy hoạch, kế hoạch hóa kinh tế
  estate planning
  quy hoạch di sản
  financial planning
  sự quy hoạch tài chính
  manpower planning
  quy hoạch nhân lực
  marketing planning
  quy hoạch tiếp thị
  material requirement planning
  quy hoạch lượng nguyên liệu cần dùng
  modern city planning
  quy hoạch thành phố hiện đại
  planning blight
  tai họa do quy hoạch
  planning board
  ban kế hoạch, quy hoạch
  planning department
  phòng quy hoạch
  regional planning
  quy hoạch khu vực
  regional planning
  sự quy hoạch vùng
  rural planning
  quy hoạch nông thôn
  tactical planning
  quy hoạch chiến thuật
  town and country planning
  quy hoạch nông thôn- thành thị
  town planning
  quy hoạch đô thị
  traffic-planning
  sự quy hoạch buôn bán
  urban planning
  quy hoạch thành phố
  quy hoạch thiết kế dự án
  sự hoạch định
  comprehensive development planning
  sự hoạch định phát triển toàn diện
  contingency planning
  sự hoạch định khẩn cấp
  tourism planning
  sự hoạch định du lịch
  sự lập kế hoạch
  thiết kế dự án

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X