• /´gʌsit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miếng vải đệm (cho chắc thêm); miếng vải can (để nới rộng quần áo)
  (kỹ thuật) cái kẹp tóc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bản tiếp điểm

  Xây dựng

  cái kẹp góc
  đệm liên kết
  đệm mối nối
  tấm mắt

  Kỹ thuật chung

  bản nối
  đỡ
  miếng đệm

  Giải thích EN: A truss joint connection usually made of steel plates.. Giải thích VN: Mối nối vì kèo thường được làm bằng thanh thép.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X