• /´li:s¸hould/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thuê có hợp đồng
  Bất động sản thuê theo hợp đồng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cho thuê
  leasehold improvement
  duy tu tài sản cho thuê
  leasehold property
  tài sản cho thuê
  hợp đồng thuê mướn
  quyền theo hợp đồng thuê
  quyền thừa
  leasehold property
  tài sản thuê (được quyền thừa hưởng)
  quyền thuê
  leasehold mortgage
  sự thế chấp quyền thuê
  quyền nắm giữ theo hợp đồng thuê
  tài sản thuê mướn
  thuê
  leasehold improvement
  duy tu tài sản cho thuê
  leasehold improvement
  sự cải thiện thuê mướn
  leasehold improvements
  sự cải thiện thuê mướn
  leasehold mortgage
  sự thế chấp quyền thuê
  leasehold property
  tài sản cho thuê
  leasehold property
  tài sản thuê (được quyền thừa hưởng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X