• /im'pru:vmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cải tiến, sự cải thiện, làm cho tốt hơn; sự trau dồi, sự mở mang (trí tuệ, kiến thức...)
  Sự sửa sang, sự đổi mới (cho đẹp, tốt hơn)
  I have noticed a number of improvements in this town
  tôi để ý thấy một số đổi mới ở thành phố này
  Sự tiến bộ, sự tốt hơn, sự khá hơn
  this composition is an improvement on (over) your last
  bài luận này của anh khá hơn bài trước
  here's a marked improvement in his health.
  Sức khoẻ anh ta khá hơn rõ rệt.
  Sự lợi dụng, sự tận dụng (cơ hội)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự hoàn thiện, sự cải tiến

  Hóa học & vật liệu

  sự làm tốt hơn

  Xây dựng

  sự cải tạo (đất)

  Kỹ thuật chung

  sự cải tạo
  sự cải thiện
  Loop Plant Improvement Evaluator (LPIE)
  bộ đánh giá sự cải thiện thiết bị mạch vòng
  power factor improvement
  sự cải thiện cosj
  soil improvement
  sự cải thiện đất
  urban improvement
  sự cải thiện đô thị
  sự cải tiến
  quality improvement
  sự cải tiến chất lượng
  sự hoàn thiện
  sự tăng cường

  Kinh tế

  sự cải tiến
  improvement and expansion
  sự cải tiến và khuếch trương
  method improvement
  sự cải tiến phương pháp làm việc

  Địa chất

  sự cải tiến, sự cải thiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X