• (đổi hướng từ Raindrops)
  /´rein¸drɔp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giọt mưa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giọt mưa
  raindrop impression
  vết giọt mưa
  raindrop imprint
  dấu vết giọt mưa
  raindrop population
  mật độ giọt mưa rơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X