• /im´print/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dấu vết, vết in, vết hằn
  the imprint of a foot on sand
  dấu chân trên cát
  the imprint of suffering on someone's face
  nét hằn của sự đau khổ trên khuôn mặt ai
  Ảnh hưởng sâu sắc
  Phần ghi của nhà xuất bản (tên nhà xuất bản, ngày xuất bản, số lượng... ở đầu hoặc cuối sách) ( (cũng) publisher's imprint, printer's imprint))

  Ngoại động từ

  Đóng, in (dấu); in dấu vào, đóng dấu vào (cái gì)
  to imprint a postmark on a letter
  đóng dấu bưu điện lên một lá thư
  to imprint the paper with a seal
  đóng dấu vào giấy bằng một con dấu
  Ghi khắc, ghi nhớ, in sâu vào, in hằn
  ideas imprinted on the mind
  tư tưởng ăn sâu vào đầu óc ai

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dấu vết
  vết tích

  Kinh tế

  đóng
  đóng dấu vào

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X