• /ɪmˈprɛʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ấn tượng
  to make a strong impression on someone
  gây một ấn tượng mạnh mẽ đối với ai
  Cảm giác; cảm tưởng
  to be under the impression that...
  có cảm tưởng rằng...
  Sự đóng, sự in (dấu, vết)
  Dấu, vết, dấu in, vết in, dấu hằn, vết hằn, vết ấn
  the impression of a seal on wax
  vết con dấu đóng trên sáp
  (ngành in) sự in; bản in; số lượng in
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thuật nhại các nhân vật nổi tiếng (trên (sân khấu)...)

  Chuyên ngành

  Dệt may

  vết in

  Hóa học & vật liệu

  vết hằn

  Xây dựng

  vết (hằn)

  Y học

  dấu ấn

  Kỹ thuật chung

  bản in
  cảm giác
  cảm tưởng
  dấu
  dấu in
  dấu vết
  ấn tượng
  sự in
  vết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X