• Đo lường & điều khiển

    chức năng tự tổ chức

    Giải thích EN: A function that automatically alters the structure of a large-scale control system in response to contingencies or changes in system objectives. Giải thích VN: Một chức năng điều chỉnh tự động cấu trúc của một hệ thống điều khiển có phạm vi rộng phản hồi các thay đổi của các mục tiêu của hệ thống.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X