• Kỹ thuật chung

    màn ra đa thể tích

    Giải thích EN: Radar that displays three-dimensional data on a variety of targets. Giải thích VN: Một màn hiện sóng ra đa hiển thị dữ liệu ba chiều trên một số mặt tới.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X