• /və'raiəti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đa dạng, tính chất không như nhau; trạng thái khác nhau, trạng thái muôn màu muôn vẻ; tính chất bất đồng
  we all need variety in our diet
  tất cả chúng tôi đều cần có chế độ ăn luôn luôn thay đổi
  a life full of change and variety
  một cuộc đời nhiều thay đổi và muôn màu muôn vẻ
  variety in food
  thức ăn khác nhau, thức ăn nhiều thứ
  variety of opinion
  ý kiến bất đồng
  Nhiều thứ; đủ loại; số những đồ vật khác nhau, dãy những đồ vật khác nhau
  due to a variety of causes
  do nhiều nguyên nhân
  Thứ, loại (lớp đồ vật khác với những cái khác trong cùng một nhóm)
  collect rare varieties of stamps
  sưu tập các loại tem hiếm
  (sinh vật học) giống, loại; sự phân nhỏ của loài
  several varieties of deer
  vài giống nai
  (sân khấu) chương trình tạp kỹ (biểu diễn ca, nhạc, múa, xiếc...) (như) variety show, vaudeville

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (hình học ); ds. đa tạp; tính đa dạng
  Abelian variety
  đa tạp Abel
  exceptional variety
  đa tạp ngoại lệ
  group variety
  đa tạp nhóm
  irreducible variety
  đa tạp không khả quy
  jacobian variety
  đa tạp jacobi
  minimal variety
  đa tạp tối thiểu, đa tạp cực tiểu
  polarized variety
  đa tạp phân cực
  pure variety
  đa tạp thuần tuý
  reducible variety
  đa tạp khả quy
  requisit variety
  (điều khiển học ) tính đa dạng cần thiết
  semi-pure variety
  đa tạp bán thuần tuý
  solvable group variety
  đa tạp nhóm giải được
  unirational variety
  đa tạp đơn hữu tỷ

  Kỹ thuật chung

  đa dạng
  law of requisite variety
  luật đa dạng đầy đủ
  law of requisite variety
  luật đa dạng đầy đủ (cần thiết)
  requisite variety
  tính đa dạng cần thiết
  variety meat freezer
  máy kết đông thịt đa dạng
  đa tạp
  loại
  independence in variety
  tính độc lập về loại
  thử
  tập

  Kinh tế

  biến loại
  chủng loại
  đủ loại
  giống
  hạng
  variety store
  cửa hàng tạp hóa
  nhiều thứ
  composite variety
  nhiều thứ hợp thành
  sự đa dạng
  sự thay đổi biến ảo
  thứ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X