• Tính từ

  (toán học) cộng
  Fonction additive
  hàm cộng

  Danh từ giống đực

  Phần bổ sung, mục bổ sung
  Un additif au budget
  mục bổ sung ngân sách
  Chất pha thêm, chất phụ gia (vào dầu, xăng...)
  Les additifs alimentaires peuvent être des colorants des conservateurs des agents d'aromatisation
  phụ gia thực phẩm có thể là phẩm màu, chất giữ cho lâu hư, chất ướp thơm
  Additif anticorrosion
  phụ gia chống ăn mòn
  Additif antidétonant
  phụ gia chống kích nổ
  Additif antioxydant
  phụ gia chống oxy hoá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X