• Nội động từ

  Je suis un Vietnamien
  tôi là người Việt Nam
  Il est cinq heures
  bây là năm giờ
  Tồn tại
  Je pense, donc je suis
  tôi tư duy, vậy thì tôi tồn tại
  Il est des gens que la vérité effraie
  có những người mà sự thật làm cho hoảng sự
  Thuộc về, là của
  Ce crayon est à moi
  cái bút chì ấy là của tôi
  ��
  Je suis à Hanoï
  tôi ở Hà Nội
  đi (về quá khứ)
  J'ai été à Paris
  tôi đã đi Paris
  ainsi soit-il
  (tôn giáo) xin được như nguyện, a men
  ce n'est pas que
  không phải là
  ce que c'est que de
  đó là như thế đấy
  c'est à
  đến lượt; đến phần (ai)
  c'est à qui
  đua nhau mà...
  comment êtes-vous?
  anh có khỏe không?
  comme si de rien n'était
  như không xảy ra việc gì cả
  en être
  tham dự
  Nous organisons une réception, en serez-vous?
  Chúng tôi tổ chức một buổi tiếp khách, anh có tham dự không?
  en-êtes vous?
  anh đến đâu rồi (khi làm việc gì)
  est-ce que?
  có... không?
  Est-ce que vous venez?
  Anh có đến không?
  être à
  của
  Ceci est à moi
  cái này của tôi
  Je suis ici
  tôi ở đây
  Être à son travail
  đang làm việc
  Être toujours à se plaindre
  luôn luôn kêu ca
  C'est à refaire
  phải làm lại
  être contre
  chống lại
  être de
  quê ở; của
  Être de Thanhhoa
  quê ở Thanh Hóa, là người Thanh Hóa
  Cette comédie est de Molière
  kịch này là của Mô-li-e
  Cette statue est de marbre
  tượng này làm bằng đá hoa
  Il est de la police
  ông ta ở trong lực lượng cảnh sát
  Il est de la famille
  nó là người trong gia đình
  être de quelque chose à quelqu'un
  có liên quan đến ai về mặt nào
  être en
  mặc (gì)
  être pour
  bênh vực (ai); về phía (ai); nghiêng về, tán thành
  Être pour une politique indépendante
  tán thành một đường lối độc lập
  Vous avez été pour beaucoup dans sa décision
  anh có phần trách nhiệm lớn trong quyết định của ông ta
  Nous sommes pour partir
  chúng tôi sắp đi
  être sans
  không có
  Être sans le sou
  không có đồng xu dính túi
  il n'est que de
  tốt nhất là; chỉ cần
  j'en suis pour ce que j'ai dit
  tôi giữ ý kiến của tôi
  je n'y suis pour rien
  tôi không liên quan gì đến việc ấy
  l'être
  bị vợ lừa, bị mọc sừng
  n'en être pas à
  không bị ràng buộc bởi, không bị hạn chế bởi
  ne savoir plus l'on en est
  luống cuống lắm, lúng túng lắm
  n'est-ce-pas?
  có phải không?
  n'être plus
  không còn nữa, chết rồi
  en êtes-vous donc?
  anh tin thế ư?
  en sommes-nous?
  có thể thế ư? có lẽ nào thế?
  si ce n'était
  nếu không phải vì
  s'il en est ainsi
  nếu thực như thế
  si j'étais de; si j'étais que de
  nếu tôi ở địa vị ấy
  soit dit entre nous
  nói riêng giữa chúng ta với nhau thôi
  y être
  hiểu
  Vous y êtes?
  anh hiểu chưa? anh xong chưa?
  en êtes-vous?
  anh đến đâu rồi?

  Danh từ giống đực

  (triết học) tồn tại
  (triết học) bản thể
  Le rapport de la pensée à l'être
  sự quan hệ giữa tư tưởng và bản thể
  Bản thân
  Emu jusqu'au fond de l'être
  cảm động đến tận đáy lòng (của bản thân)
  Vật
  Les êtres vivants
  sinh vật
  Người
  Un seul être vous manque
  đối với anh chỉ thiếu một người

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X