• Tính từ

  Chảy tốt
  Encre coulante
  mực chảy tốt
  Trôi chảy
  Style coulant
  vần trôi chảy
  Dễ tính
  Homme coulant
  người dễ tính

  Phản nghĩa Serré. Difficile. Sévère

  Noeud coulant nút thòng lọng
  vin coulant
  rượu vang ngọt giọng
  Danh từ giống đực
  Vòng luồn (ở thắt lưng...)
  (thực vật học) dây bò lan, cành bò lan (của dâu tây)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X