• Danh từ giống đực

  Người, con người
  L'homme diffère de l'animal
  con người khác với con vật
  Đàn ông
  L'homme et la femme
  đàn ông và đàn bà

  Phản nghĩa Femme

  Người lớn khôn; người dũng cảm
  L'enfant devient homme
  cậu bé đã thành người lớn khôn
  Dans le danger soyez homme
  trong nguy biến hãy tỏ ra là con người dũng cảm
  (thông tục) chồng
  La dame et son homme
  bà ta với chồng bà
  comme un seul homme
  tăm tắp
  dépouiller le vieil homme vieux
  vieux
  d'homme à homme
  thành thực với nhau
  homme d'affaires
  nhà kinh doanh
  homme d'argent
  người trục lợi
  homme de bien
  người có đức hạnh, người từ tâm
  homme de cheval
  người thích ngựa
  homme d'église
  nhà tôn giáo, nhà tu hành
  homme d'esprit
  người tài trí
  homme d'Etat
  nhà chính khách
  homme de guerre homme d'épée
  quân nhân
  homme de lettres
  văn sĩ
  homme de loi
  luật gia
  homme de paille
  người làm vì
  homme de peine
  người lao động vất vả
  homme de quart
  thủy thủ trực ban
  homme de rien
  người chẳng ra gì
  homme de robe
  thẩm phán
  homme des bois
  người rừng
  homme de tête
  người có nghị lực
  homme public
  nhân vật trọng yếu trong quốc gia
  le Fils de l'Homme
  chúa Giê-xu
  voilà mon homme
  (thân mật) đó là người tôi cần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X