• Danh từ giống đực

  Sự đặt xuống, sự đặt
  Sự gửi (giữ); đồ gửi (giữ)
  Sự trình tòa (nhà sản xuất)
  Nhà kho, kho
  Dépôts de marchandises
  kho hàng
  Kho xe
  Nơi tạm giam, bốt giam
  Cặn cặn lắng, chất lắng
  Dépôts des vins
  cặn rượu
  Dépôt actif
  (vật lý học) chất lắng phóng xạ
  (địa chất, địa lý) lớp đọng, trầm tích
  (quân sự) phân đội ở lại giữ đồn (khi đại bộ phận đi hành quân)

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X