• Tính từ

  Hoạt động, tích cực
  Un homme actif
  một người hoạt động
  La population active
  dân số hoạt động (có hoặc đang tìm công ăn việc làm, kể cả người học nghề và quân nhân tại ngũ)
  Armée active
  quân hiện dịch
  Prendre une part très active à un mouvement sportif
  tham gia rất tích cực vào một phong trào thể thao
  Un secrétaire actif et efficace
  một thư ký tích cực và làm việc có hiệu quả
  Có hiệu lực, công hiệu
  Remède actif
  thuốc công hiệu
  (ngôn ngữ học) chủ động
  Forme active
  dạng chủ động
  (vật lý học, hóa học) hoạt, hoạt tính
  Charbon actif
  than hoạt tính
  Phản nghĩa Inactif, passif. Paresseux
  Danh từ giống đực
  (luật học, (pháp lý)) phần thu
  (kinh tế) tài sản có, tích sản
  Phản nghĩa Passif
  avoir à son actif
  có trong thành tích của mình, kể trong thành tích của mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X