• Danh từ giống đực

  Thống đốc, tổng đốc, thủ hiến
  Gouverneur d'une province
  viên tổng đốc một tỉnh
  Gouverneur d'une colonie
  thống đốc một thuộc địa
  Gouverneur de la Banque de France
  thống đốc Ngân hàng Pháp Quốc
  (sử học) tổng trấn
  (sử học) sư phó, thái sư
  Công nhân xử lý bột giấy
  gouverneur général
  viên toàn quyền
  gouverneur militaire
  tư lệnh quân khu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X