• Danh từ giống đực

  Sản phẩm, sản vật
  Produits du sol
  sản vật của ruộng đất
  produit de substitution
  (hoá học) sản phẩm thế
  Hoa lợi
  Vivre du produit de sa terre
  sống bằng hoa lợi ruộng đất
  Con đẻ
  Les produits d'une jument
  con đẻ của một ngựa cái
  (toán học) tích, tích số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X