• Danh từ giống cái

  Đất
  Jeter par terre
  vứt xuống đất
  Motte de terre
  hòn đất
  Terre fertile
  đất màu mỡ
  Terres à blé
  đất trồng lúa mì
  Prise de terre
  dây đất ( rađiô)
  Terre à briques
  đất làm gạch
  Mourir en terre étrangère
  chết ở đất khách
  Đất đai, ruộng đất
  Vivre dans ses terres
  sống trên đất đai của mình
  Propriétaire de terres
  chủ ruộng đất
  Quả đấtTiêu bản:Terre
  Thế gian, đời; thế giới
  Vivre sur terre
  sống trên đời
  (hàng không) mặt đất
  (hàng hải) đất liền
  armée de terre
  lục quân
  avoir les deux pieds sur terre
  (thân mật) sống trên đời
  battre quelqu'un à terre
  đánh người đã thất thế
  biens de la terre
  mùa màng của cải ở thế gian
  charbon de terre
  than đá
  chercher quelqu'un par mer et par terre
  tìm ai khắp mọi nơi
  en pleine terre
  trồng ngay ở đất (không trồng trong chậu)
  entre ciel et terre ciel
  ciel
  entre deux terres
  dưới mặt đất
  Couper un arbre entre deux terres
  �� chặt một cây ở dưới mặt đất
  être sous terre
  chết đã chôn rồi
  mettre pied à terre mettre
  mettre
  mettre quelqu'un à terre
  quật ngã ai làm cho ai không ngóc đầu lên được nữa
  mettre quelqu'un en terre
  mai táng ai
  que la terre lui soit légère léger
  léger
  remuer ciel et terre remuer
  remuer
  revenir sur terre
  trở lại với thực tế, không viễn vông nữa
  sur terre sur
  sur
  tant que la terre pourra nous porter
  đi xa đến đâu cũng được
  terre-à-terre
  tầm thường
  terre cuite
  đồ đất nung
  terre ferme ferme
  ferme
  terre glaise glaise
  glaise
  terre promise promis
  promis
  terre sainte
  đất thánh, thánh địa
  terres rares
  kim loại đất hiếm
  terre végétale
  đất mùn cây
  terre vierge
  đất hoang
  toucher terre
  (hàng hải) vào bờ
  toute la terre
  khắp mọi người
  Connu de toute la terre
  �� mọi người đều biết
  ventre à terre ventre
  ventre
  vouloir rentrer sous terre vouloir être à cent pieds sous terre
  xấu hổ quá chỉ muốn chui xuống đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X