• Thông dụng

  to make threats against somebody; to menace; to intimidate; to threaten; to browbeat
  Ông ta lấy súng ra doạ tôi
  He threatened me with a gun
  Doạ trả đũa
  To threaten reprisals
  Doạ sẽ kiện ai
  To threaten proceedings against somebody; to threaten somebody with proceedings
  Hứa hay là doạ vậy?
  Is that a promise or a threat?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X