• Thông dụng

  Danh từ

  Liver
  đau gan
  liver complaint

  Tính từ

  brave
  daring
  courageous

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  jecur
  liver

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  allocate

  Giải thích VN: dụ gán giá trị cho một biến số.

  ascribe
  assign

  Giải thích VN: dụ gán giá trị cho một biến số.

  assignment
  binding

  Giải thích VN: dụ gán giá trị cho một biến số.

  tally
  translate
  blade
  edge
  fin
  sinew
  tendon
  in the vicinity of
  near
  neighbo (u) r
  proximate
  affix
  apply
  assemble
  attach
  bond
  cement
  coherent
  connect
  insert
  join
  mount
  splice
  stick
  tip
  decant
  elutriate elongation
  elutriation
  pour off

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hepatic
  liver
  chord
  rib
  sinew
  tendon
  approximate
  fix
  glue
  clarification
  decant
  defecate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X