• Thông dụng

  Trạng ngữ.

  Round.
  chúng tôi ngồi quanh bàn
  We sat down round the table.

  Phó từ

  Roundabout.
  chối quanh
  to deny in a roundabout way.

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  circumarticular

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  limy
  tacky
  tough
  đá quánh
  tough rock

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cloggy
  limy
  string
  tenacious
  viscous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X