• Extérieur; apparence
  Bề ngoài ngôi nhà
  l'extérieur de la maison
  Bề ngoài lừa lọc
  apparence trompeuse
  Extérieur
  Dấu hiệu bề ngoài
  signe extérieur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X